تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای صنعتی اصفهان، سمنان و تفرش

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/09/13
شماره ویژه نامه ۱۷۹۹۳
شماره انتشار ۱۷۹۹۳
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 592 مورخ 9/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 592 مورخ 9/8/1385 به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر غلامرضا قربانی، دکتر علی خیرالدین و دکتر سیدسلمان نورآذرخشکناب را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای صنعتی اصفهان، سمنان و تفرش تصویب کرد. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی