تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی اردبیل، کردستان، اراک و بندرعباس

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/01/21
شماره ویژه نامه ۱۸۰۸۹
شماره انتشار ۱۸۰۸۹
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 600 مورخ 1/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 600 مورخ 1/12/1385 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکترعلی محمدیان‌اردی، دکتر طیب‌قدیمی، دکتر مجید خالورمضانی و دکتر فرشید عابدی را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، کردستان، اراک و بندرعباس تصویب کرد.