حضور دبیر یا یک عضو هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در ترکیب هیأت امنای جشنوا

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/02/15
شماره ویژه نامه ۱۸۱۱۰
شماره انتشار ۱۸۱۱۰
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 حضور دبیر یا یک عضو هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در ترکیب هیأت امنای جشنواره فارابی را تصویب کرد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی