تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای الزهراء و کردستان

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/11/11
شماره ویژه نامه ۱۸۰۳۹
شماره انتشار ۱۸۰۳۹
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه596 مورخ5/10/1385 به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب خانم دکتر محبوبه مباشری و دکتر غلامحسین کریمی‌دوستان را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای الزهراء و کردستان تصویب نمود. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد