تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای امیرکبیر، جامع علمی ـ کاربردی، بیرجند و تبریز

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/03/30
شماره ویژه نامه ۱۷۸۵۸
شماره انتشار ۱۷۸۵۸
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 بنا به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر علیرضا رهایی، دکتر حسین بلندی، دکتر محمدرضا میری و دکتر محمدحسین سرورالدین را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای امیرکبیر، جامع علمی ـ کاربردی، بیرجند و تبریز تصویب نمود.