بهره‌مندی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از خدمات اعضای هیأت علمی دانشگاهها

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/03/10
شماره ویژه نامه ۱۸۱۳۳
شماره انتشار ۱۸۱۳۳
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه603 مورخ11/2/1386 ماده واحده بهره‌مندی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از خدمات اعضای هیئت علمی دانشگاهها را به شرح ذیل تصویب کرد:        ماده واحده ـ به منظور استفاده شایسته و مناسب از تجربیات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در زمینه زبان و ادبیات فارسی و بنا به اهمیت موضوع واژه گزینی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی اجازه داده می‌شود در چارچوب وظایف و صلاحیتهای خود و با رعایت سایر مقررات، از خدمات آنها در زمینه واژه گزینی استفاده نماید.        تبصره1ـ مدت زمان فعالیت اعضای هیأت علمی موضوع ماده واحده فوق به عنوان بخشی از ساعات موظفی آنها در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی احتساب خواهدشد.        تبصره2ـ دستورالعمل اجرائی نحوه بهره‌مندی از خدمات مزبور به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌رسد.