تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سمنان، ارومیه و رفسنجان

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/03/10
شماره ویژه نامه ۱۸۱۳۳
شماره انتشار ۱۸۱۳۳
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 603 مورخ 11/2/1386 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دکتر نصرت‌ا... ملازاده و دکتر حسین آذین را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سمنان، ارومیه و رفسنجان تصویب نمود. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی