تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی بوشهر، زنجان و قزوین

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/08/06
شماره ویژه نامه ۱۷۹۶۱
شماره انتشار ۱۷۹۶۱
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 591 مورخ 11/7/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 591 مورخ 11/7/1385 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انتخاب آقایان دکتر عبدالعلی ابراهیمی، دکتر رحیم سروری و دکتر علی‌اکبر زینالو را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی بوشهر، زنجان و قزوین تصویب کرد.