تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کرمان، قم، مشهد، ایران و شیراز

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/02/18
شماره ویژه نامه ۱۷۸۲۳
شماره انتشار ۱۷۸۲۳
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 581 مورخ 29/1/1385 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر محمدجواد زاهدی، دکتر بهروز براتی، دکتر مـسعود ملکی، دکتر مهدی فتحی، دکتر محمدهادی ایمانیه را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان، قم، مشهد، ایران و شیراز تأیید و تصویب نمود.