تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فردوسیه

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/07/14
شماره ویژه نامه ۱۸۵۲۵
شماره انتشار ۱۸۵۲۵
شماره نامه
تاریخ نامه

استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فردوسیه در جلسه مورخ 19/2/1386 شورای برنامه‌ریزی  و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی