دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌ب

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/03/05
شماره ویژه نامه ۱۸۴۱۹
شماره انتشار ۱۸۴۱۹
شماره نامه
تاریخ نامه

روسای محترم سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها         شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سی و دومین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 27/12/1386 دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن را به شرح پیوست و به عنوان جایگزین مصوبه مورخ 17/12/1356 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در همین خصوص مورد تصویب نهایی قرار داد.        مقتضی است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به آگاهی کلیه دست‌اندرکاران مرتبط با اجرای این دستورالعمل برسد. بسمه‌تعالی         شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پیشنهاد وزرات مسکن و شهرسازی و به استناد ماده2 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ذیل ماده 12 آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و با توجه به قوانین و آئین‌نامه‌های مصوب موخر ازجمله قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب1380، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384 و آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 هیأت وزیران و ماده 53 آن و اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) مصوب 1382 هیأت وزیران « دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن» را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن         فصل اول: تعاریف، موارد شمول و تشکیل ستاد مدیریت شهرک‌سازی در کشور        ماده1ـ تعاریف        در این دستورالعمل به جای عبارات مشروح زیر از مفاهیم اختصاری آنها به شرح مرقوم استفاده می‌شود:        1ـ1ـ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران : شورایعالی        1ـ2ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان : شورای استان        1ـ3ـ کمیته کارگروه مسکن و شهرسازی استان : کمیته کارگروه        1ـ4ـ شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) : شرکت مادرتخصصی        1ـ 5 ـ شهرک مسکونی، تفریحی، زیارتی و..... : شهرک        1ـ6 ـ ستاد مدیریت شهرک‌سازی در کشور : ستاد        1ـ7ـ حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی : معاونت شهرسازی و معماری        1ـ 8 ـ آئین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب1355 هیأت وزیران: آئین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا.        ماده2ـ موارد شمول        تأسیس هر نوع شهرک اعم از مسکونی، تفریحی، زیارتی، تجاری، گردشگری، تحقیقات و فن‌آوری، هوشمند و سایر شهرک‌های تخصصی (به استثنای شهرک‌های صنعتی که به طور کلی از شمول این دستورالعمل خارج و تابع ضوابط خاص خود می‌باشد) مشمول مفاد این دستورالعمل است.        ماده3ـ تشکیل ستاد مدیریت شهرک‌سازی در کشور و اهداف آن        به منظور تشویق و ترویج شهرک‌سازی و استفاده از تمامی امکانات سرزمین برای دست‌یابی به اهداف و سیاست‌های دولت و ایجاد محیط زیست بهتر و تأمین مسکن و سایر مراکز موردنیاز برای افراد جامعه و ساماندهی امر شهرک‌سازی در کشور و مدیریت و راهبردی مناسب آن از یک طرف و نزدیکی اصول و امور مربوط به ایجاد شهر جدید با احداث شهرک و با توجه به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر محول شدن این امور به شرکت مادرتخصصی از طرف دیگر، ستادی تحت عنوان « ستاد مدیریت شهرک‌سازی در کشور» در شرکت مادرتخصصی و با عضویت مدیرعامل شرکت مذکور، مدیرکل دفتر تخصصی مرتبط در حوزه معاونت شهرسازی و معماری، نمایندگان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی که حداقل دارای 10 سال سابقه کار مرتبط، با اولویت در رشته‌های معماری، شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری یا طراحی شهری و از نظر مرتبه اداری حداقل دارای سمت مدیرکل یا مشاور معاون وزیر باشند، به عنوان اعضای ثابت و مدیر شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه، که حسب محل مورد تقاضا متغیر خواهدبود، تشکیل می‌گردد.        3ـ1ـ در مورد شهرکهای مسکونی که در موارد خاص، پیشنهاد ایجاد آنها در جوار شهرک‌های صنعتی ارائه می‌شود، حضور نماینده وزارت صنایع نیز در ستاد ضروری است.        3ـ2ـ در مورد شهرکهای غیرمسکونی، ستاد از نماینده یا نمایندگان بالاترین دستگاه ذیربط با موضوع شهرک در جلسات مربوط دعوت به عمل می‌آورد.        3ـ3ـ ریاست ستاد به عهده مدیرعامل شرکت مادرتخصصی می‌باشد و وظایف دبیرخانه‌ای ستاد توسط شرکت مادرتخصصی صورت می‌گیرد. کلیه مکاتبات ستاد نیز با امضای مدیرعامل شرکت مذکور می‌باشد.        3ـ4ـ ستاد می‌تواند با توجه به حجم وظایف محوله و در صورت لزوم، کمیته‌های کار گروه تخصصی تشکیل دهد.        ماده4ـ وظایف ستاد        اهم وظایف ستاد بشرح زیر است:        4ـ1ـ مطالعه و بررسی تمامی اسناد توسعه و عمران مصوب کشور به ویژه طرحهای ناحیه‌ای و مجموعه‌های شهری کلان‌شهرها با استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران متخصص و شناسائی مکان‌های مناسب برای ایجاد انواع شهرک.        4ـ2ـ شناسائی مکان‌هائی که برای تحقق اهداف مندرج در صدر ماده 3 این دستورالعمل مناسب تشخیص داده می‌شود لکن فاقد طرح ناحیه‌ای یا دیگر اسناد توسعه و عمران مصوب می‌باشد و یا با آنها مغایرت دارد.        4ـ3ـ تهیه گزارش توجیهی برای مکانهای موضوع بند 4ـ2 و ارسال آن به دبیرخانه شورایعالی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی.        4ـ4ـ اعلان مکان‌های مناسب مصوب و فراخوان عمومی برای دعوت از سرمایه‌گذاران برای ایجاد شهرک‌های موردنظر و ترویج شهرک‌سازی در کشور.        4ـ 5 ـ بررسی و تصویب نقشه‌های فاز یک و دو (نقشه‌های مقدماتی و اجرائی) شهرک.        4ـ6 ـ رعایت ضوابط و مقررات و معیارهای شهرسازی و معماری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی، محدودیت‌ها، امکانات و استعدادهای محلی در مطالعات خود یا هنگام بررسی و تصویب نقشه‌های فاز یک و اجرائی شهرک.        4ـ7ـ صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری.        4ـ 8 ـ انجام سایر اموری که به‌موجب مواد آتی این دستورالعمل به ستاد محول می‌شود.        فصل دوم: نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک        ماده5 ـ تهیه و تسلیم تقاضا و مدارک مقدماتی        متقاضیان پروانه احداث شهرک، تقاضای خود را با ذکر دلایل احداث شهرک، همراه با گزارش توجیهی مبنی بر انطباق مورد با طرح ناحیه‌ای یا سایر طرحهای توسعه و عمران مصوب و توجیه مناسب بودن زمین از لحاظ شبکه‌های ارتباطی و مواصلاتی و امکانات تأمین آب و برق و چگونگی تأمین آنها همراه ایده اولیه (فاز صفر) شهرک به انضمام سایر مدارک لازم به شرح زیر در 3 نسخه تهیه و به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم می‌کنند:        5 ـ1ـ نقشه ثبتی به انضمام فتوکپی اسناد مالکیت به نام متقاضی و در صورتی که زمین موردنظر بیش از یک مالک اعم از مشاع یا مفروز داشته باشد، فتوکپی شرکت نامه یا قرارداد یا موافقتنامه بین مالکین.        5 ـ2ـ گواهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و از نظر وجود یا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهرک در قالب سقف جمعیتی و برنامه‌های احداث شهرک.        5 ـ3ـ توجیه بلامانع بودن زمین موردنظر از لحاظ رعایت حریمهای قانونی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز در مورد اراضی مشجر و باغها (بندهای 1 و 2 و 3 ماده 4 آئین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا).        5 ـ4ـ ارائه گواهی بلامانع بدون استفاده از زمین (به ویژه از نظر عدم تخریب اراضی کشاورزی) از اداره جهاد کشاورزی و اینکه زمین موردنظر جزء اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی و یا ملی شده یا دولتی (موات) نبوده یا در صورتی که جزء این قبیل اراضی باشد، مجوزهای لازم در مورد آنها قبلاً اخذ شده‌است.        5 ـ 5 ـ ارائه گواهی شهرداری یا سایر مراجع ذیربط و تائید دبیرخانه کمیته کارگروه (سازمان مسکن و شهرسازی استان) مبنی براینکه زمین موردنظر در محدوده قانونی یا حریم شهرهای مجاور قرار نگرفته است. در صورت اختلاف نظر بین شهرداری و دبیرخانه کمیته کارگروه، نظر دبیرخانه کمیته کارگروه که به استناد طرحهای مصوب کارگروه و شورای استان اعلام می‌شود ملاک عمل خواهدبود.        5 ـ6 ـ ارائه موافقت اصولی سازمان ذیربط در مورد شهرک‌های غیرمسکونی.        ماده6 ـ رسیدگی و تکمیل مدارک        سازمان مسکن و شهرسازی استان، پس از تشکیل پرونده، به عنوان دبیرخانه کمیته کارگروه تقاضا و مدارک اولیه و گزارش توجیهی ایجاد شهرک را با توجه به طرح ناحیه‌ای یا سایر طرحهای توسعه و عمران مصوب مورد رسیدگی قرارداده و پس از بازدید از محل، در صورت ضرورت مکاتبات لازم را با متقاضی به منظور تکمیل مدارک یا اطلاعات و یا با شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو و هریک از سازمانهای دیگری که حسب مورد ایجاب کند انجام و یا با آنها تشکیل جلسه داده و پس از اینکه اطلاعات و مدارک مربوط را کامل تشخیص داد گزارش خود را جهت اتخاذ تصمیم در کمیته کارگروه طرح می‌کند.        ماده7ـ رسیدگی و تصویب تقاضا        7 ـ1ـ پس از اینکه درخواست متقاضی و گزارش دبیرخانه کمیته کارگروه مورد بررسی کمیته کارگروه قرار گرفت یک نسخه از صورتجلسه که در آن نظرات کمیته کارگروه درج و تشریح شده همراه با 3 نسخه از گزارش توجیهی و مدارک ضمیمه و طرح اولیه که توسط متقاضی احداث شهرک با ملحوظ داشتن نظرات کمیته کار گروه تهیه شده به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در شورای استان در اختیار دبیرخانه شورای مذکور قرار می‌گیرد.        7ـ2ـ پس از بررسی طرح در شورای استان، چنانچه شورای مذکور با درخواست و طرح اولیه موافقت نکند، مراتب به متقاضی اعلام می‌شود ولی در صورت تصویب طرح، مصوبه مزبور همراه با گزارش و کلیه مدارک مربوط برای دبیرخانه شورایعالی ارسال می‌گردد.        7ـ3ـ در صورتیکه مکان موردنظر برای ایجاد و احداث شهرک قبلاً به عنوان مراکز جمعیتی مناسب در طرحهای ناحیه‌ای یا سایر طرحهای توسعه و عمران بالادست به‌تصویب شورایعالی رسیده و این امر مورد تائید دبیرخانه شورایعالی باشد، فقط گزارش مربوط در شورایعالی مطرح و پس از تصویب، مصوبه مزبور همراه با مدارک و مستندات مربوط در 2 نسخه جهت اقدامات بعدی به ستاد ابلاغ می‌شود و یک نسخه از سوابق در دبیرخانه شورایعالی نگهداری می‌گردد.        7ـ4ـ در صورتی که مکان موردنظر برای ایجاد و احداث شهرک قبلاً به عنوان مراکز جمعیتی مناسب در طرح‌های ناحیه‌ای یا سایر طرح‌های توسعه و عمران بالادست به تصویب شورایعالی نرسیده باشد و یا با آنها مغایرت داشته‌باشد، دبیرخانه شورایعالی مراتب را همراه با گزارش توجیهی و کلیه سوابق و مدارک مربوط جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهائی در شورایعالی مطرح می‌کند.        7ـ 5 ـ در صورت رد تقاضا در شورایعالی، مراتب به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازی استان جهت ابلاغ به متقاضی می‌رسد و در صورت تصویب طرح، مصوبه مذکور همراه با کلیه مدارک و مستندات طی 2 نسخه جهت اقدامات بعدی به ستاد ابلاغ می‌شود و یک نسخه در دبیرخانه شورایعالی ضبط می‌گردد.        7ـ6 ـ تغییرات اساسی بعدی شهرکهای موضوع این ماده به پیشنهاد ستاد به تصویب شورای استان خواهد رسید.        7ـ7ـ در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر تشویق شهرک‌سازی در کشور، کلیه تقاضاها و امور مربوط به احداث شهرک خارج از نوبت و با اولویت اول در شورایعالی مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهدگرفت.        ماده8 ـ صدور پروانه تأسیس شهرک        8 ـ1ـ ستاد پس از وصول مصوبه طرح احداث شهرک، به متقاضی ابلاغ می‌کند تا حسب نوع شهرک نقشه‌های فاز یک شهرک را که توسط مهندسین مشاور ذیصلاح تهیه شده‌ باشد و همچنین نقشه‌های اجرائی شهرک (فاز2) و تأسیسات عمومی و ضوابط ساختمانی و نحوه مدیریت و نگهداری شهرک را حسب مورد با توجه به مصوبات شورای استان یا شورای عالی همراه با سایر مدارک مورد نیاز در 3 نسخه تهیه و تسلیم کند.        8 ـ2ـ نقشه‌های مذکور و ضوابط پیشنهادی همراه با تائیدیه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و محیط زیست منطقه در استان، ارائه شده توسط متقاضی، در ستاد و با رعایت مفاد بند 4ـ6 این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.        8 ـ3ـ پس از بررسی و تائید نقشه‌ها و مدارک فوق‌الذکر توسط ستاد، پروانه تأسیس شهرک به امضای مدیرعامل شرکت مادرتخصصی (رئیس ستاد) صادر و همراه با یک سری از نقشه‌ها و مدارک طرح که مورد تصویب قرار گرفته و به امضای مدیرعامل و مهر شرکت مادرتخصصی و امضای رئیس و مهر سازمان مسکن و شهرسازی استان رسیده به متقاضی تحویل می‌شود و یک‌سری دیگر از نقشه‌ها و مدارک همراه با یک نسخه از پروانه صادره برای دبیرخانه کارگروه (سازمان مسکن و شهرسازی استان)، ارسال و یک نسخه نیز در دبیرخانه ستاد نگاهداری می‌شود. همچنین یک نسخه از نقشه کاربری اراضی به انضمام تصویر پروانه صادره جهت اطلاع و ضبط در سوابق برای دبیرخانه شورای استان و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو ارسال می‌گردد.        8 ـ4ـ مدت اعتبار پروانه برای شروع ایجاد و احداث شهرک یک سال شمسی از تاریخ صدور پروانه تاسیس می‌باشد و فقط برای یکسال دیگر به تشخیص رئیس ستاد قابل تمدید خواهدبود.        8 ـ 5 ـ هـرگونه تغیـیرات در نقشه‌های اجرائی مصوب که صرفاً به دلیل مسائل اجرائی عملیات ساختمـانی لازم باشد و اصول را تغـییر ندهد، پس از تصویب سـتاد قابل اجرا خواهدبود.        8 ـ6 ـ تنها مرجع ذیصلاح برای صدور پروانه ایجاد و احداث شهرکهای موضوع این دستورالعمل شرکت مادرتخصصی است و تعیین تعرفه عوارض و حق‌النظاره به موجب قانون ایجاد شهرهای جدید و آئین‌نامه اجرائی آن و سایر مصوبات قانونی می‌باشد.        فصل سوم: صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری و اخذ تضمین        ماده9ـ مراحل صدور مجوز بهره‌برداری با توجه به پیشرفت عملیات اجرائی شهرک        9ـ1ـ عملیات اجرائی هر شهرک شامل عملیات زیربنائی، ایجاد تاسیسات روبنائی و احداث سایر ساختمانها می‌باشد.        9ـ1ـ1ـ منظور از عملیات زیربنائی تسطیح، کف‌سازی معابر، ایجاد شبکه‌ها و تأسیسات شهری و روشنائی معابر است.        9ـ1ـ2ـ منظور از تأسیسات روبنائی حسب نوع شهرک، ایجاد تاسیسات آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی، مذهبی، پارک و فضای سبز و غیره طبق نقشه‌های کاربری اراضی و اجرائی مصوب می‌باشد.        9ـ1ـ3ـ منظور از احداث سایر ساختمانها، حسب نوع شهرک، احداث واحدهای مسکونی، واحدهای مهمان‌پذیر، واحدها و تأسیسات تفریحی، واحدهای تجاری و خدماتی و غیره طبق نقشه‌های کاربری اراضی و اجرائی مصوب می‌باشد.        9ـ2ـ اراضی محدوده شهرک به‌سه قسمت و عملیات اجرائی آن به‌سه بخش به شرح جدول زیر تقسیم می‌گردد. و پس از خاتمه عملیات در هربخش از هرقسمت، شهرک‌ساز باید گزارش نتیجه عملیات انجام شده را همراه با نقشه‌های تفکیکی و گواهی مهندس مشاور در مورد خاتمه عملیات اجرائی آن بخش (طبق جدول زیر) جهت صدور مجوز بهره‌برداری هریک از قسمت‌های سه‌گانه و اجازه تفکیک و فروش قطعات همان بخش به شرکت مادرتخصصی تحویل دهد. (جدول درصد پیشرفت عملیات اجرائی به منظور صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری)         ماده10ـ صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری به منظور اجازه تفکیک و فروش قطعات        10ـ1ـ گزارش مذکور در ماده فوق توسط ستاد بررسی و در صورت تائید گواهی مهندس مشاور در مورد خاتمه عملیات اجرائی بخش مربوطه، ستاد پروانه بهره‌برداری و اجازه تفکیک و فروش قطعات همان بخش از اراضی شهرک را با امضای مدیرعامل شرکت مادر تخصصی (رئیس ستاد) صادر و همراه با نقشه‌های تفکیکی مصوب که به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مادر تخصصی و رئیس سازمان مسکـن و شهرسـازی استـان رسیده و ممـهور شـده به متقاضی تسلیم و یک نسخه از آن را به ثبت محل ارسال و رونوشتی نیز جهت اطلاع و ضبط در سوابق به دبیرخانه کمیته کار گروه و دبیرخانه شورای عالی ارسال می‌دارد.        مجوز بهره‌برداری از قسمت سوم به عنوان مجوز نهائی و پروانه بهره‌برداری محسوب می‌شود.        10ـ2ـ در نقشه‌های تفکیکی مصوب، مذکور در بند فوق، قطعاتی از اراضی شهرک که حسب نوع شهرک، برای ایجاد و احداث تاسیسات زیربنائی و تاسیسات روبنائی و سایر تأسیسات عمومی، اختصاص داده شده جزء مشاعات شهرک محسوب گردیده و احداث‌کننده شهرک حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را نخواهدداشت.        احداث‌کننده شهرک مکلف است اراضی مربوط به تأسیسات زیربنائی آب، برق و فاضلاب را پس از آماده‌سازی طی صورتجلسه‌ای (به رایگان) در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو یا شرکتهای صاحب صلاحیت بخش خصوصی و تعاونی مورد تائید وزارت نیرو یا معاونت راهبردی ریاست جمهوری قراردهد.        در صورتی که نوع شهرک، مسکونی باشد، احداث‌کننده شهرک موظف است پارک و فضای سبز و تأسیسات آموزشی و مسجد را با هزینه خود ایجاد نماید و بقیه قطعات را در اختیار سازمانهای ذیربط برای احداث تأسیسات لازم قرار دهد. انتقال گیرندگان اجازه تغییر کاربری قطعات مذکور را ندارند.        10ـ3ـ چنانچه شهرک ساز با هزینه خود تاسیسات روبنائی و سایر کاربریها را (حسب نوع شهرک) احداث نماید (مانند تاسیسات ورزشی، درمانگاه، سینما، باشگاههای فرهنگی، نمایشگاه و ...) می‌تواند تصرفات مالکانه داشته و مورد بهره‌برداری قرار دهد ولی تحت هیچ عنوان تغییر کاربری قطعات مذکور ممکن نمی‌باشد.        ماده11ـ اخذ تضمین        11ـ1ـ در صورت ضرورت حسب مورد به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان و موافقت شرکـت مادرتخصصی (ستاد) هر یک از درصـدهای مذکور در جـدول ماده9 می‌تواند با اخذ ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی مورد قبول شرکت مادر تخصصی تا 30% تقلیل یابد.        11ـ2ـ در صورتیکه احداث‌کننده شهرک پس از اخذ موافقت مبنی بر تقلیل تا 30% مذکور در بند فوق، در انجام تعهدات خود قصور یا تخلف نماید و عملیات اجرائی آن بخش از شهرک را ناتمام بگذارد و با دوبار تمدید مدت اقدام موثری انجام ندهد، شرکت مادر تخصصی مکلف خواهدبود حسب‌مورد از محل وجه ضمانتنامه بانکی یا فروش مورد وثیقه و با هماهنگی ستاد و سازمان مسکن و شهرسازی استان، ترتیب اجرا یا اتمام عملیات مذکور را فراهم سازد.        فصل چهارم: نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرک‌سازی        ماده12ـ نظارت ساختمانی و شهرک‌سازی        12ـ1ـ نظارت بر اجرای عملیات شهرسازی و ساختمانی شهرک‌ها براساس نقشه‌های اجرائی مصوب به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد و نظارت عالیه بعهده شرکت مادر تخصصی است.        سازمان مسکن و شهرسازی استان به منظور رعایت ضوابط و مقررات در مورد تاسیسات و شبکه‌های آب، فاضلاب، برق، گاز و مخابرات موظف است پس از دریافت اعلام صدور پروانه تاسیس شهرک، مراتب را جهت انجام نظارت‌های فنی لازم، به سازمانهای مربوطه منعکس نماید.این نظارتها به هیچ وجه موجب سلب مسئولیت از احداث کننده شهرک و مهندس مشاور و مهندس ناظر تعیین شده از طرف او نخواهدبود.        12ـ2ـ در صورتیکه احداث کننده شهرک در حین اجرای طرح به تمام یا قسمتی از تعهدات خود عمل نکند و یا ضوابط مصوب در طرح را رعایت ننماید سازمان مسکن و شهرسازی استان، موارد تخلف را کتباً به احداث کننده شهرک و مهندس ناظر آن ابلاغ و با تعیین فرجه مناسب دستور رفع تخلفات و رعایت ضوابط مصوب را اعلام می‌دارد.        در صورت عدم توجه به تذکر مذکور، بنا به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان، شرکت مادر تخصصی در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 دستور توقف عملیات اجرائی شهرک را به مهندس ناظر و احداث کننده شهرک صادر و مراتب را به سازمان مسکن و شهرسازی استان جهت پیگیری امر ابلاغ می‌کند.        12ـ3ـ در کلیه مـواردی کـه شهـرک‌سـاز مجـاز به انتقـال اراضـی به متقاضیان خـود به منظور احداث ساختمان مورد نظر می‌باشد، موظف است در اسناد نقل و انتقال خود (اعم از اسناد رسمی یا عادی یا قراردادی) قید نماید که انتقال گیرندگان اراضی نیز موظف و متعهد به رعایت نقشه‌های اجرائی مصوب شهرک و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مربوط به شهرک که مورد تعهد شهرک ساز است می‌باشند و موظف به قید مراتب فوق در انتقالات خود به ایادی بعدی نیز هستند.        در هر حال چنانچه سازندگان مذکور نیز نسبت به عملیات اجرائی و ساختمانی خود مرتکب تخلف شوند مشمول مفاد مواد 12و 13 این دستورالعمل خواهندبود.        ماده13ـ مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرک‌سازی        13ـ1ـ بنا به درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان، کمیسیون موضوع تبصره2 بند3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداریها، با رعایت نقشه‌های اجرائی مصوب شهرک و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معمـاری و تعهـدات شهرک سـاز یا سازنده، وفق قانون مـذکور به تخلفات وی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌کند.        13ـ2ـ در صورت تکرار تخلف و یا عدم رفع آن، به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان و موافقت شورای استان و تایید ستاد، پروانه شهرک‌سازی لغو و در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همکاری استانداری، قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی از ادامه عملیات جلوگیری می‌شود.        13ـ3ـ در صورت لغو پروانه، با هماهنگی ستاد و سازمان مسکن و شهرسازی استان، حسب مورد ترتیب اجرا یا اتمام عملیات شهرک‌سازی داده می‌شود.        فصل پنجم: اداره امور شهرک        ماده14ـ تا زمانی که سازمان مالکان شهرک (هیئت مدیره شهرک) به استناد لایحه قانونی شماره 8778 مورخ 16/4/1358 شورای انقلاب اسلامی و تبصره4 ماده2 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 11/3/1376 مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است، اداره امور شهرک به عهده شهرک‌ساز است. ضوابط اداره امور هر شهرک با توجه به مقتضیات و شرایط خاص آنها، از لحاظ کیفیت تأمین هزینه اداره و نگاهداری تأسیسات و ارائه خدمات شهری با رعایت قانون تملک آپارتمانها و آئین‌نامه اجرائی آن توسط احداث‌کننده شهرک تهیه و پس از تصویب شرکت مادر تخصصی به مورد اجرا گذاشته می‌شود.        14ـ1ـ پس از تأسیس سازمان مالکان در شهرک، شهرک‌ساز مکلف است کلیه فضاهای عمومی و تأسیسات شهری و اسناد و مدارک و صورت جلسات ثبتی و طرح‌های مصوب و نقشه‌های اجرائی شهرک و سایر اموال مربوط به اداره امور شهرک را به سازمان مالکان تحویل و تسلیم نماید.        14ـ2ـ از تاریخ تأسیس سازمان مالکان در شهرک، کلیه وظایف و اختیارات شهرک ساز در خصوص حفظ و نگهداری فضاهای عمومی و تأسیسات شهری و اموال و دارائی‌های شهرک و نظارت بر رعایت نقشه‌های اجرائی و ضوابط شهرسازی و معماری و غیره به هیأت مدیره سازمان مالکان شهرک منتقل می‌گردد.        14ـ3ـ در صورتیکه پس از تاسیس سازمان مالکان در شهرک، هنوز شهرک‌ساز مالک قطعاتی از اراضی یا واحدهای ساختمانی باشد، طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین‌نامه اجرائی آن (با رعایت اصلاحات بعدی) با وی مانند سایر مالکین رفتار می‌شود.        فصل ششم: ساماندهی شهرک‌های غیرمصوب        ماده15ـ آن دسته از شهرک‌های غیرمصوب موجود که مشمول تعریف بند الف ماده3 آئین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا می‌باشند ولی تاکنون شهرک‌سازان آنها اقدامی جهت مصوب نمودن شهرک به عمل نیاورده و یا اقدامات خود و یا شهرک‌سازی را نیمه تمام گذاشته‌اند، موظف می‌باشند حداکثر ظرف یکسال از تاریخ این دستورالعمل با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 آئین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا (با لحاظ اصلاحات بعدی آئین‌نامه یادشده) نسبت به انطباق خود با آئین‌نامه مذکور و مصوب کردن شهرک اقدام نماینـد. در غیـر اینصـورت از ادامـه هرگـونه ساخت و ساز در شـهرک‌های مزبور جلوگیـری به عمل خواهدآمد.        ماده16ـ در صورت عدم امکان دسترسی به شهرک‌ساز یا عدم تمایل یا عدم امکان الزام وی به مصوب نمودن شهرک، در صورت وجود سازمان مالکان و ثبت رسمی اساسنامه و اعضای هیأت مدیره آن در اداره ثبت شرکتها، سازمان مذکور به عنوان جانشین شهرک ساز ملزم به انطباق شهرک با آئین‌نامه فوق‌الذکر و اقدام جهت مصوب نمودن آن خواهدبود.        فصل هفتم : سایر مقررات        ماده17ـ سیاستهای مربوط به نحوه تشویق و ترویج شهرک‌سازی در کشور و چگونگی فراخوان عمومی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و نحوه مشارکت و اجرا و همچنین امکانات و تسهیلاتی که می‌توان در چارچوب قوانین و ضوابط و مقررات مصوب منظور داشت توسط ستاد تهیه و به تصویب شورایعالی خواهدرسید.        سیاست‌های مذکور به همراه راهکارهای اجرائی و سایر جزئیات مربوط به نحوه اجرای مفاد این دستورالعمل توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهدشد.        ماده18ـ از تاریخ تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک در خارج از محدوده قانونی حریم شهرها مصوب1356 لغو می‌گردد.