تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کنارک

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1389/10/13
شماره ویژه نامه ۱۹۱۷۹
شماره انتشار ۱۹۱۷۹
شماره نامه
تاریخ نامه

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر کنارک در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه اسـتان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.