تصویب‌نامه در خصوص توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/10/04
شماره ویژه نامه ۷۴۰
شماره انتشار ۲۰۳۳۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۱۲۸۶۲/ت۵۰۵۸۵هـ                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۷۱۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد: اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر به شرح زیر توزیع می‌شود: