آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مرجع تصویب دبیر هیات دولت
تاریخ انتشار 1393/05/06
شماره ویژه نامه ۷۰۱
شماره انتشار ۲۰۲۱۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک                                                           ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۷۳۳/ت۳۲۵۶۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این تصویب‌نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود. سامانه یادشده در این تصویب‌نامه به اختصار (ستاد) نامیده می‌شود. ب ـ تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد، کالا، خـدمت یـا اموال غیرمنـقول خود را جهت فـروش به خـریداران ارایه می‌کند. ج ـ مزایده‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند. د ـ اقلام قابل معامله: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاههای اجرایی. ماده۲ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات موظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت‌نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند. ماده۳ـ دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه برای انجام معاملات بالای (۱۰) درصد سقف تعیین‌شده برای معاملات کوچک، ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می‌باشند. ماده۴ـ تأمین‌کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران‌کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند. ماده۵ ـ دستگاههای اجرایی موظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار، ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره‌های آموزشی معرفی نمایند. ماده۶ ـ معاملات محرمانه از شمول این تصویب‌نامه مستثنی و با رعایت مقررات مربوط انجام می‌شود. این تصویب‌نامـه در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی