تأسیس شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤمنین اهواز در برخی از استان‌های کشور

مرجع تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى
تاریخ انتشار 1393/04/10
شماره ویژه نامه ۶۹۱
شماره انتشار ۲۰۱۹۰
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۴۲۳۳/۹۳/دش                                                                     ۳۱/۳/۱۳۹۳ تأسیس شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤمنین اهواز در برخی از استان‌های کشور (مصوب جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ماده واحده «تأسیس شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤمنین اهواز در برخی از استان‌های کشور» که در جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ معاونت اجرایی ریاست جمهوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: ماده واحده ـ «با توجه به ضرورت راه‌اندازی شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤمنین اهواز در برخی از استان‌های کشور، با تأسیس و راه‌اندازی شعب این دانشگاه دراستان‌های کرمانشاه، ایلام، هرمزگان و سایر شهرستان‌های استان خوزستان (حسب‌ مورد) موافقت می‌شود. تبصره ـ در صورت ضرورت، راه‌اندازی شعب دیگر در سایر استان‌های کشور براساس ضوابط و مقررات حاکم بر آموزش عالی و با موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر خواهدبود». رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی