تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزیدر سال ۱۳۹۳

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/02/22
شماره ویژه نامه ۶۸۰
شماره انتشار ۲۰۱۵۱
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۶۶۴۷/ت۵۰۳۳۳هـ                                                              ۲۰/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۰۵/۰۲۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳ از محل جزء (۲) ردیف (۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می‌شود: