مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳

مرجع تصویب شورای عالی اداری
تاریخ انتشار 1393/01/26
شماره ویژه نامه ۶۷۳
شماره انتشار ۲۰۱۲۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۵۶۲/۹۳/۲۰۶                                                                       ۲۰/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳ تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها شورای عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳» منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب را به شرح متن و جدول پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری)، تصویب نمود. ماده۱ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام نمایند. ماده۲ـ در سال ۱۳۹۳ ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیـریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأیید رئیس جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود. ماده۳ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف است؛ ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یکبار به رئیس‌جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید. رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی   اقدامات برنامه «مهندسی نقش و ساختار دولت» و برنامه «خدمات عمومی در فضای رقابتی» ۱ . تهیه مصوبه تبیین نقش و مأموریت فعالان توسعه کشور شامل: دولت، مدیریت‌های محلی، بخش خصوصی، سمن‌ها و عموم مردم و تعیین نحوه تعامل میان آن‌ها و شیوه‌های واگذاری وظایف دستگاه‌های اجرایی به سایر فعالان؛ توسط معاونت توسعه مدیریت۱ با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تصویب آن در شورای عالی اداری تا خرداد ماه. ۲ . تهیه برنامه واگذاری تصدی‌ها (در اجرای ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه مذکور در بند یک) شامل: تعیین مصادیق وظایف و واحدهای قابل واگذاری، شیوه واگذاری هر یک از وظایف و واحدها، زمانبندی، اقدامات ناظر بر ایجاد ظرفیت و توانمندسازی فعالان؛ توسط دستگاه‌های اجرایی و تصویب آن در شورای عالی اداری تا مرداد ماه و اجرای آن به نحوی که حداقل ۱۰ درصد از خدمات و واحدهای عملیاتی تا پایان سال واگذار گردد. ۳. دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ به منظور ارتقای بهره‌وری واحدهای عملیاتی، افزایش رضایت خدمت گیرندگان، کاهش هزینه‌ها و استقرار نظام کنترل نتیجه و در چارچوب ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حداقل ۵ درصد از واحدهای خود را به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضای رقابتی  اداره نمایند. ۴. اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل تأمین، تولید و ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی در فضای رقابتی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا مرداد ماه. ۵ . تدوین ضوابط اصلاح ساختار سازمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با رویکرد چابک‌سازی و منطقی‌سازی و نظم‌بخشی به تشکیلات دستگاه‌های اجرایی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه. ۶ . ارایه پیشنهاد توسط دستگاه‌ها برای تعیین تعداد پست‌های سازمانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تا پایان خرداد ماه و انجام اصلاحات در ساختار سازمانی مطابق با ضوابط مصوب؛ تا دی ماه. ۷. تهیه و اجرای برنامه فرهنگ‌سازی اجتماعی و آموزش مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی با هدف ایجاد زمینه حمایت اجتماعی برای اصلاحات و تغییر نگرش‌ها در راستای تبدیل نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی به هدایتگری، تسهیل‌گری، توان‌افزایی ، نظارتی و...؛ توسط معاونت توسعه مدیریت با همکاری صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و مجازی و دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال. اقدامات برنامه «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری» ۸ . تهیه و تصویب نقشه راه دولت الکترونیک در هیأت وزیران حداکثر تا اردیبهشت ماه و تدوین استانداردهای فنی و مدیریتی ارایه خدمات الکترونیکی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا مرداد ماه. ۹. تدوین نقشه راه و دستورالعمل‌های اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار؛ توسط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ در این مصوبه منظور از معاونت توسعه مدیریت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است. معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه و اصلاح فرآیندها با اولویت فرآیندهایی که منجر به ارایه خدمات الکترونیکی به مردم می‌شود؛ توسط دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال. اقدامات برنامه «مدیریت سرمایه انسانی» ۱۰ . تدوین دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه و تنظیم برنامه ساماندهی نیروی انسانی هر دستگاه و تطبیق نیروی انسانی موجود با برنامه تنظیم شده و همچنین تعیین تکلیف حداقل ۱۵ درصد نیروهای مازاد قراردادی تا سقف تعیین شده در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ توسط دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال. ۱۱. طراحی و استقرار سامانه یکپارچه آمار و اطلاعات نظام اداری و منابع انسانی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت و دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال. ۱۲. ساماندهی و نظام بخشی به فرآیند جذب به منظور به کارگیری متخصصین و نخبگان در فضای رقابتی برای دستگاه‌های اجرایی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا تیرماه. ۱۳. اصلاح ضوابط و مقررات گزینش مطابق با بند (۳) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی)؛ توسط معاونت توسعه مدیریت با مشارکت هیأت عالی گزینش تا دی ماه. ۱۴. اجرای برنامه انتخاب و تربیت مدیران طبق مصوبه دولت؛ توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی. ۱۵. بازطراحی مدل انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر مدل‌های شایستگی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا شهریور ماه و اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی. ۱۶. تنظیم لایحه نظام بازنشستگی با رویکرد استقلال و خودکفایی صندوق‌های بازنشستگی در فضای رقابتی و ارتقای سطح معیشت بازنشستگان؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا شهریور ماه. ۱۷. پیش‌بینی ضوابط و مقررات لازم برای تأمین و نگهداشت کارشناسان متخصص واحدهای ستادی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و مدیران حرفه‌ای و رفع تبعیض در نظام پرداخت؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه. اقدامات برنامه «فناوری‌های مدیریتی» ۱۸. تهیه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکردهای مذکور در سیاست‌های کلی نظام اداری؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه. ۱۹. تهیه لایحه جایگزین قانون برنامه و بودجه با رویکرد اصلاح نظام‌های برنامه‌ریزی (بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت)، بودجه‌ریزی (مبتنی بر عملکرد) و نظارت (راهبردی و عملیاتی)؛ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تا خرداد ماه. ۲۰. تهیه لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی با رویکرد کنترل هدفمند نتیجه و محصول و حسابداری عملکرد؛ توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با مشارکت دیوان محاسبات تا آبان ماه. ۲۱. تهیه لایحه قانون مدیریت شهری با رویکرد توسعه فعالیت‌های مدیریت‌های شهری، محلی و روستایی (اصلاح قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴) و واگذاری بخشی از وظایف اجرایی دولت به آن‌ها؛ توسط معاونت توسعه مدیریت و وزارت کشور تا دی ماه. ۲۲. تهیه نظام‌های مدیریتی نوین برای اداره بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارتخانه‌های مربوط با مشارکت و همفکری معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور؛ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا دی ماه و وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا اسفند ماه. اقدامات برنامه «توسعه فرهنگ سازمانی» ۲۳. تدوین نقشه راه ارتقای فرهنگ سازمانی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت با مشارکت دستگاه‌های اجرایی تا دی ماه و اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی. اقدامات برنامه «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» ۲۴. تهیه مصوبه به منظور صیانت از حقوق مردم در نظام اداری؛ توسط معاونت توسعه مدیریت، تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت دولت تا شهریور ماه و اجرای آن؛ توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق برنامه‌های مصوب. ۲۵. سنجش و اندازه‌گیری میزان رضایت‌مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی و تکریم ارباب رجوع و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی و انتشار نتایج سنجش‌ها برای عموم مردم در چارچوب برنامه عملیاتی تدوین شده؛ توسط معاونت توسعه مدیریت در سال ۱۳۹۳. ۲۶. تدوین دستورالعمل پایش و سنجش سلامت و فساد اداری و برنامه ارتقای سلامت اداری توسط معاونت توسعه مدیریت با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تصویب در شورای عالی اداری تا شهریور ماه و اجرای برنامه‌ها؛ توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق با برنامه‌های مصوب. اقدامات برنامه «نظارت و ارزیابی» ۲۷. طراحی معیارها و شاخص‌های لازم برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت معیارهای سنجش اجرای برنامه اصلاح نظام اداری؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا فروردین ماه و اعلام نتایج آن تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴.