مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شور

مرجع تصویب شورای عالی اداری
تاریخ انتشار 1393/01/26
شماره ویژه نامه ۶۷۳
شماره انتشار ۲۰۱۲۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۵۶۳/۹۳/۲۰۶                                                                       ۲۰/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌های آن وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شورای عالی اداری در یکـصد و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود: بند۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌های آن لغو و پژوهشکده حمل و نقل با تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، اموال، امکانات، اعتبارات و تجهیزات از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه علم و صنعت) منتزع و به وزارت راه و شهرسازی منتقل و در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادغام می‌گردد. رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی