تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان

مرجع تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى
تاریخ انتشار 1392/12/22
شماره ویژه نامه ۶۶۷
شماره انتشار ۲۰۱۰۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۵۶۴۹/۹۲/دش                                                                 ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان (مصوب جلسه ۷۴۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجـوانان» که در جلسه ۷۴۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:‌ «آقایان محسن چینی‌فروشان، جواد محقق، مظفر سالاری، عبدالله حسن‌زاده و خانم مهنوش مشیری، به استناد ماده ۶ مصوبه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب به عنوان اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان انتخاب می‌شوند». رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی