تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/12/14
شماره ویژه نامه ۶۶۴
شماره انتشار ۲۰۱۰۰
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۸۳۳۱۵/ت۵۰۰۷۹ک                                                         ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کشور وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱/۸/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ ـ تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو تا شعاع (۳۰) کیلومتری منطقه مجاز است. ۲ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره۱۰۰۹۹۲/ت۴۹۱۵۵هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ می‌شود. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری