اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/11/16
شماره ویژه نامه ۶۵۷
شماره انتشار ۲۰۰۷۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۷۱۰۱۴/ت۵۰۱۵۷هـ                                                         ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ در تبصره ماده (۳) عبارت «پس از واریز به خزانه» جایگزین عبارت «و اعلام به خزانه و معاونت» می‌گردد. ۲ ـ عبارت «و سایر شرکتها» از ماده (۴) و تبصره (۳) ماده (۶) قرارداد پیوست آئین‌نامه یادشده حذف می‌گردد. ۳ـ در تبصره (۳) ماده (۸) بعد از عبارت «فرآورده‌های نفتی» عبارت «و واحدهای مربوط (حسب مورد)» اضافه می‌شود. ۴ـ در ماده (۱۲) بعد از عبارت «فرآورده‌های نفتی» عبارت «تولیدی و» حذف می‌گردد. ۵ ـ در ماده (۱۳) عبارت «با رعایت» جایگزین واژه «موضوع» می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری