تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان جهرم به عنوان منطقه گرمسیر

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/11/02
شماره ویژه نامه ۶۵۳
شماره انتشار ۲۰۰۶۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۶۵۱۶۱/ت۴۹۶۰۱هـ                                                          ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان جهرم  به عنوان منطقه گرمسیر وزارت نیرو ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۲۸۵۹۹/۹۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ شهرستان جهرم برای ماههای خرداد و تیر به عنوان منطقه گرمسیر (۲) و برای ماههای مرداد و شهریور به عنوان منطقه گرمسیر (۱) تعیین می‌شود. ۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تأمین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری