تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/11/02
شماره ویژه نامه ۶۵۳
شماره انتشار ۲۰۰۶۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۶۳۸۷۷/ت۴۹۹۱۴هـ                                                          ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن» وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۶۱۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به اسـتناد ماده (۸۲) قانـون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن» به شماره طبقه‌بندی (۴۰۷۰۲۱۳۷) از وزارت راه و شهرسازی کد (۱۵۳۰۰۰) به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کد (۲۸۲۳۰۰) تغییر می‌یابد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری