اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب

مرجع تصویب قوه قضائیه
تاریخ انتشار 1390/08/30
شماره ویژه نامه ۴۱۲
شماره انتشار ۱۹۴۳۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۰/۳۸۳۹۶/۹۰۰۰                                                               ۲۵/۸/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ که در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده ۱۲ اساسنامه ماده۱۲ـ هیئت مدیره بنیاد از هفت عضو تشکیل می‌گردد که با حکم رئیس مجمع منصوب خواهندشد ریاست هیئت مدیره از بین اعضاء توسط رئیس مجمع منصوب می‌گردد. رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی