تأیید اصل تأسیس دانشگاه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی

مرجع تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى
تاریخ انتشار 1392/05/13
شماره ویژه نامه ۶۰۱
شماره انتشار ۱۹۹۲۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۴۹۰۸/۹۲/دش                                                                       ۱/۵/۱۳۹۲ تأیید اصل تأسیس دانشگاه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی (مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماده واحده «تأیید اصل تأسیس دانشگاه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی » که در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «ماده واحده ـ با عنایت به تصویب سند توسعه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی و ورود خدمات این طب در نظام سلامت کشور، دانشگاه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس می‌شود. تبصره ـ طرح تفصیلی این دانشگاه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود». رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد