تصویب‌نامه درخصوص جایگزینی جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/04/12
شماره ویژه نامه ۵۸۹
شماره انتشار ۱۹۹۰۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۸۲۴۳۵/ت۴۶۵۳۰هـ                                                               ۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص جایگزینی جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی  آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: جدول‌های زیر جایگزین جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۳۹۶۸۹/ت۴۶۵۳۰هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ می‌شود:   جدول شماره۱ـ سقف کمک‌های بلاعوض:  ردیف عنوان سقف قابل پرداخت (ارقام به میلیون ریال) ۱ برای هر واحد مسکونی احداثی شهری ۳۵ ۲ برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی ۳۰ ۳ برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری ۱۰ ۴ برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی ۱۰ ۵ برای تأمین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب‌دیده ۱۰ ۶ برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده ۵ ۷ برای هر خانواده‌ای که یک نفر از بستگان خود را از دست داده‌اند ۱۵ ۸ برای هر خانواده‌ای که دو نفر از بستگان خود را از دست داده‌اند ۲۵ ۹ برای هر خانواده‌ای که بیش از دو نفر از بستگان خود را از دست داده‌اند ۳۰ ۱۰ برای جبران خسارت موتورلنج و شـناورهای صیادی متناسب با میزان خسارت ۱۵ ۱۱ هر خودرو سنگیـن و ماشین‌آلات کشاورزی آسیب‌دیده متناسب با میزان خسارت ۱۰ ۱۲ هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت ۶ ۱۳ سایر وسایل نقلیه آسیب دیده، هر وسیله متناسب با میزان خسارت ۱ ۱۴ برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی ۵ ۱۵ برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی ۳ جدول شماره۲ـ سقف تسهیلات و یا وجوه اداره شده: ردیف عنوان سقف قابل پرداخت (ارقام به میلیون ریال) سود و کارمزد (درصد) دوره بازپرداخت (سال) ۱ برای هر واحد مسکونی احداثی شهری ۲۰۰ ۵ ۱۵ ۲ برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی ۱۵۰ ۴ ۱۵ ۳ برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری ۵۰ ۵ ۱۵ ۴ برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی ۴۰ ۴ ۱۵ ۵ برای تأمین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب‌دیده ۲۰ ۴ ۱۵ ۶ برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده ۱۰ ۴ ۱۵ ۷ برای هر کارگاه تولیدی کشاورزی و صنعتی ۵۰ ۴ ۱۵ ۸ برای جبران خسارت موتور لنج و شناورهای صیادی آسیب‌دیده متناسب با میزان خسارت ۱۵۰ ۴ ۵ ۹ هر خودرو سنگین و ماشین‌آلات کشاورزی آسیب‌دیده متناسب با میزان خسارت ۱۵۰ ۴ ۵ ۱۰ هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت ۵۰ ۴ ۵ ۱۱ سایر وسایل نقلیه آسیب‌دیده، هر وسیله متناسب با میزان خسارت ۵ ۴ ۵ ۱۲ برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی ۴۰ ۵ ۱۰ ۱۳ برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی ۲۰ ۵ ۱۰   معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی