آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/01/19
شماره ویژه نامه ۵۶۱
شماره انتشار ۱۹۸۳۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۲۶۵۳/ت۴۷۶۳۵هـ                                                                ۱۱/۱/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب ـ تشکلهای تعاونی: شرکتهای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام موضوع بندهای (۸) و (۹) ماده (۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون. ج ـ اتاق تعاون مرکزی: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران. د ـ اتحادیه‌های تعاونی: اتحادیه‌های موضوع ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ و موضوع مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکتهای تعاونی ـ مصوب ۱۳۵۰ـ و اصلاحات بعدی آنها. هـ ـ وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی: آن قسمت از وظایف و اختیارات دولت و دستگاههای اجرایی در امور حاکمیتی و تصدی‌گری که در قوانین و مقررات، اختصاص به بخش تعاونی یا بعضی از تشکلهای تعاونی داشته باشد. و ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور. زـ قانون اصل (۴۴): قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ماده۲ـ وظایف تصدی گری بخش تعاونی عبارتند از: الف ـ آن دسته از امور تصدی که منابع مالی و مسئولیت آن بر عهده بخش تعاونی خواهد بود و دولت متصدی امور مذکور نخواهد بود، مانند اموری که در وظایف و اختیارات قانونی اتاقهای تعاون و دیگر تشکلهای تعاونی پیش‌بینی شده باشد و نیز انجام هرگونه فعالیت اقتصادی موضوع گروه (۱) ماده (۲) قانون اصل (۴۴) توسط دستگاههای اجرایی که برای تشکلهای تعاونی و یا اعضای آنها باشد و بخش تعاونی داوطلب انجام باشد، از قبیل برخی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرح زیر: ۱ـ جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستاییان و فروش آنها در بازارهای مناسب. ۲ـ جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب. ۳ـ تبدیل، طبقه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی. ۴ـ حمل و نقل محصولات کشاورزی و نیازمندیهای روستائیان عضو شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌ها. ۵ ـ تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین‌آلات و لوازم حرفه‌ای مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. ۶ ـ تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. ۷ـ ایجاد و اداره تأسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن. ۸ ـ احداث ساختمان و تأسیسات مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن. ۹ـ ایجاد و اداره تعمیرگاههای ثابت و سیار منطقه‌ای و مرکزی ماشین‌آلات کشاورزی. ۱۰ـ احداث تعمیرگاههای ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی. ۱۱ـ تشکیل نمایشگاهها به منظور معرفی محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی و اعضای آنها و یا شرکت در آنها. ۱۲ـ انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل امور گمرکی و عقدقراردادها و خدمات حقوقی و نظایر آن. ۱۳ـ تهیه و اجرای طرحهای تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. ۱۴ـ فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با مؤسسات بیمه به منظور انجام خدمات بیمه به نفع اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. تبصره ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، انجام امور تصدی‌های مذکور، برعهده تشکل‌های تعاونی مربوط است و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مجاز به انجام آنها نخواهند بود. ب ـ تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی موضوع ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه از قبیل: ۱ـ تشویق و همکاری در تأسیس و گسترش تشکلهای تعاونی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری. ۲ـ انجام هرگونه خدمات فنی و کمک‌های مشاوره‌ای و راهنمایی برای تهیه و اجرای طرحهای تشکلهای تعاونی و تأسیس آنها. ۳ـ راهنمایی مسئولان تشکلهای تعاونی در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سامانه‌های بهتر. ۴ـ اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی، از قبیل: ۴ـ۱ـ آموزش اصول و ارزشها، مقررات و نحوه تأسیس و اداره تشکل‌های تعاونی. ۴ـ۲ـ آموزش‌های حرفه‌ای اولیه (به ویژه مدیریت، حسابداری، حقوقی و بازرگانی) مخصوص مدیران و کارکنان تشکلهای تعاونی. ۴ـ۳ـ تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز تشکل‌های تعاونی مانند مدیران عامل، حسابداران و حسابرسان. ۴ـ۴ـ انتشار کتب و نشریات ترویجی و آموزشی. ۴ـ ۵ ـ تولید فیلم و سریال و برنامه‌های سمعی و بصری. تبصره ـ امور موضوع این بند، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه، باید حسب مورد صرفاً به اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکلهای تعاونی واگذار شوند. ماده۳ـ در واگذاری امور موضوع بند (ب) ماده (۲)، وظایف وزارت حسب مورد به شرح زیر است: الف ـ تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌ها، به نحوی که تا پایان سال جاری واگذاری‌ها پایان یابد. ب ـ تعیین و احصای سایر تصدی‌های قابل واگذاری. ج ـ تعیین و تصویب تعرفه خدمات و میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری و یا میزان کمک مالی بلاعوض و تغییرات آنها با رعایت قوانین مربوط. د ـ تعیین و تنظیم چارچوب‌ها، قراردادهای منعقده با بخش تعاونی و تمدید قراردادهای موجود. هـ ـ تعیین روشهای واگذاری. وـ تعیین و تصویب تسهیلات و حمایتهای مورد نظر برای تشکل تعاونی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط. ز ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده. ح ـ تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری. ط ـ قیمت‌گذاری برای ساختمانها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش تعاونی. ی ـ قیمت‌گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس نظر یک کارشناس رسمی دادگستری. ک ـ رسـیدگی به تخلفـات طرف قرارداد از شرایط واگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص آن. ل ـ تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط. م ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور حسن اجرای تصدی‌های واگذار شده و نظارت بر حسن اجرای تصدی‌ها. ن ـ راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی انجام فعالیت‌های واگذار شده. تبصره۱ـ در واگذاری تصدی‌های موضوع این ماده، مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، تابع مقررات ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. تبصره۲ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع است. موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده۴ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، انجام وظایف حاکمیتی بخش تعاونی بر عهده وزارت خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی که قبل از آن اجرای آنها را بر عهده داشته‌اند، مجاز به انجام آنها نخواهند بود. مرجع واگذاری تصدی‌های موضوع بند (ب) ماده (۲) در دستگاههای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آنها، وزارت است. ماده۵ ـ موارد احصا نشده و نیز اختلافی در شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بخش تعاونی، ظرف دو ماه، در کارگروهی به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و حسب مورد وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تصمیم‌گیری خواهد شد. ماده۶ ـ مفاد این آیین‌نامه نافی وظایف حاکمیتی و به ویژه وظایف نظارتی وزارت و وظایف و اختیارات قانونی اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی نمی‌باشد. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی