درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال

مرجع تصویب قوه قضائیه
تاریخ انتشار 1391/12/13
شماره ویژه نامه ۵۵۲
شماره انتشار ۱۹۸۰۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۰۰/۴۷۵۵۶/۹۰۰۰                                                             ۷/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری بازگشت به نامه شماره ۲۵۲۴۴/۰۱/۹۱ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه، با پیشنهاد ارائه شده در خصوص درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی   شماره۲۵۶۵۵/۰۱/۹۱                                                                   ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، مبلغ ریالی برای تحمل یک روز حبس بدل از جزای نقدی که به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و طی شماره ۱۰۰/۴۷۵۵۶/۹۰۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ (تصویر پیوست) ابلاغ شده است از ابتدای سال ۱۳۹۲ به سیصدهزار ریال افزایش می‌یابد. مراتب جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. توفیقات جنابعالی را از خداوند سبحان مسئلت دارم. وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری