تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و ش

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۸۶۴۶۶/ت۴۸۶۷۴هـ                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری» وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۳۱۹۸۱/۹۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ وزارت نیرو و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: دستگاه اجرایی طرح «مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری» به شماره طبقه‌بندی (۴۰۲۰۴۰۵۵) از شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه (۲۱۲۵۰۰) به شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران (۲۱۹۸۰۰) تغییر می‌یابد. معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی