تصویب‌نامه درخصوص اجرای استانداردهای به شماره ملی ۵۹۶۱، ۵۹۶۲ و ۳۸۳۴

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/01/10
شماره ویژه نامه ۴۴۹
شماره انتشار ۱۹۵۳۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۱۷۹/۴۶۶۴۶                                                                       ۷/۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص اجرای استانداردهای به شماره ملی ۵۹۶۱، ۵۹۶۲ و ۳۸۳۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی استاندارد ایران شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست، بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۹۷/۶۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۵) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب نمود: اجرای استانداردهای به شماره ملی ۵۹۶۱، ۵۹۶۲ و ۳۸۳۴ به شرح زیر اجباری می‌شود:   شماره ملی عنوان استاندارد ۵۹۶۱ جوشکاری ـ آزمون تأیید جوشکاران ـ جوشکاری ذوبی ـ قسمت اول ـ فولادها ۵۹۶۲ جوشکاری ـ آزمون تأیید جوشکاران ـ جوشکاری ذوبی ـ قسمت دوم ـ آلومینیوم و آلیاژهای آن ۱ـ۳۸۳۴ الزامات کیفیتی جوشکاری مواد فلزی ـ قسمت اول ـ معیارهایی برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت ۲ـ۳۸۳۴ الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ـ قسمت دوم ـ الزامات کیفیتی جامع ۳ـ۳۸۳۴ الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ـ قسمت سوم ـ الزامات کیفیتی استاندارد   شماره ملی عنوان استاندارد ۴ـ۳۸۳۴ الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ـ قسمت چهارم ـ الزامات کیفیتی ابتدایی ۵ ـ۳۸۳۴ الزامات کیفیتی جوشکاری فلزی ـ قسمت پنجم ـ مستنداتی که برای ادعای انطباق با الزامات کیفیتی استانداردهای ملی ایران ـ ایزو به شماره‌های ۲ـ۳۸۳۴ و ۳ـ۳۸۳۴ و ۴ـ۳۸۳۴ پیروی از آنها الزامی است ۶ ـ۳۸۳۴ الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ـ قسمت ششم ـ راهنمایی‌هایی برای استقرار استاندارد ایران ـ ایزو ۳۸۳۴  معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی