تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/10/18
شماره ویژه نامه ۵۳۳
شماره انتشار ۱۹۷۶۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۲۰۰۶۷۱/ت۴۷۶۶۱هـ                                                          ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۴۰۶۳/۴۲/۴/۱ مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان حومه به مرکزیت روستای شیخ‌شبان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش بن شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ایجاد می‌گردد: ۱ـ شیخ شبان ۲ـ لارک ۳ـ امامزاده سیدبهاءالدین ۴ـ مجتمع تفریحی گرداب بن ۵ ـ مرغ آشنا ۶ـ مزرعه چالیاب ۷ـ آق بلاغ ۸ ـ کاروان دره ۹ـ آق قویی ۱۰ـ مزرعـه ککلیک بولاغی ۱۱ـ مزرعه قوش بولاغی ۱۲ـ مزرعه قورتعلی بولاغ ۱۳ـ ینگ کهریز ۱۴ـ قولنجان ۱۵ـ مزرعه حـاج عوضعلی ۱۶ـ آب رحیم ۱۷ـ لاشـوری ۱۸ـ مـزرعه کوهدشت ۱۹ـ گوراب ب ـ مرکز دهستان زاینده‌رود جنوبی از روستای‌حیدری به روستای آزادگان تغییر می‌یابد. پ ـ دهستان شیدا به مرکزیت روستای حیدری شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش بن شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد: ۱ـ یانچشمه ۲ـ حیدری ۳ـ چشمه ۴ـ تمک ۵ ـ مجتمع تفریحی توریستی باغ شهر شیدا ۶ ـ مزرعه علی زمان ۷ـ قره جاقه ۸ ـ ایستگـاه تحقیقات جهاد کشاورزی (خرکش) ۹ـ مزرعه هلیـله علیـا ۱۰ـ طرح واگـذاری سـهام عـدالت ۱۱ـ مـزرعـه دراب علـیا ۱۲ ـ مزرعه دراب سفلی ۱۳ـ یان چشمه قدیم ۱۴ـ شوراکسار ۱۵ـ یدالله‌آباد ۱۶ـ ملک‌آباد ۱۷ـ مزرعه دره مور ۱۸ـ بوعلی ۱۹ـ کوره بلاغی ۲۰ـ ساره داش ۲۱ـ اسمـاعیل قویی ۲۲ـ حسن خان دره سی ۲۳ـ افسا ۲۴ـ مزرعه قدچی ت ـ مرکز دهستان وردنجان از شهر وردنجان به روستای بارده تغییر می‌یابد. ث ـ بخش شیدا به مرکزیت روستای یانچشمه از ترکیب دهستان‌های شیدا و زاینده‌رود جنوبی در تابعیت شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد. ج ـ شهرستان بن به مرکزیت شهر بن از ترکیب بخش‌های زیر ایجاد می‌گردد: ۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر بن شامل دهستان‌های وردنجان وحومه. ۲ـ بخش شیدا. چ ـ دهستان زرین به مرکزیت روستای گرم‌دره شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش سامان شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد: ۱ـ گرم‌دره ۲ـ قورت قوردی ۳ـ مزرعه گپز ۴ـ مزرعه سکو چم بالا ۵ ـ مزرعه اکبرآباد ۶ـ مزرعه علی‌آباد ۷ـ عباس مردانی ۸ ـ مزرعه دره قویی ۹ـ سارداش ۱۰ـ چشمه حبیب ۱۱ـ مزرعه اسفندیارآباد ۱۲ـ تقی‌آباد ۱۳ـ مزرعه حسن‌آبـاد ۱۴ـ مزرعه قهرمان ۱۵ـ مارکده ۱۶ـ آقچه‌قیه ۱۷ـ مزرعه عاشق‌آباد۱۸ـ آغداش ۱۹ـ مزرعه‌قابوق ۲۰ـ مزرعه‌چپ‌دره ۲۱ـ قلم قوچاتی ۲۲ـ دربند ۲۳ـ مزرعه چراغ خانی ۲۴ـ ماماگل ۲۵ـ مزرعه حسین‌آباد ۲۶ ـ قوچان ۲۷ـ مزرعه‌شرشر ۲۸ـ مزرعه همت‌آباد ۲۹ـ مزرعه سولی‌دره ۳۰ـ چشمه چای‌ سفلی ۳۱ـ مزرعه خرم‌آباد ۳۲ـ قراقوش ۳۳ـ مزرعه سیداحمد ۳۴ـ کوچک دره ۳۵ـ چشمه گلوجه. ح ـ دهستان چما به مرکزیت روستای چم چنگ شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش سامان شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد: ۱ـ چم چنگ ۲ـ مزرعه برون قویی ۳ـ مزرعه ناصرآباد ۴ـ مزرعه فردوس ۵ ـ مزرعه اسلام‌آباد ۶ـ مزرعه دره بادامی ۷ ـ شورجه ایلبگی ۸ ـ ایلبگی ۹ـ اکبرآباد ۱۰ـ مزرعه جعفرآباد ۱۱ـ رحمت‌آباد ۱۲ـ مزرعه کامابرون ۱۳ـ مزرعه شورجه ۱۴ـ حاجی‌آقا ۱۵ـ مزرعه سم دل دول ۱۶ـ غفورآباد ۱۷ـ چم خلیفه ۱۸ـ مزرعه فرگلی ۱۹ـ مزرعه ولی‌آباد ۲۰ـ مزرعه ملسجان ۲۱ـ امامزاده باباپیراحمد ۲۲ـ چم عالی ۲۳ـ مزرعه امیرآباد ۲۴ـ مزرعه دره کهریز تختی ۲۵ـ مزرعه بالاقلعـه ۲۶ـ دره خـانی ۲۷ـ چم زین ۲۸ـ مزرعـه دره پیـاز ۲۹ـ مزرعـه گزبلاغی ۳۰ـ مزرعه علی‌آباد ۳۱ـ پل زمانخان ۳۲ـ چم جنگل ۳۳ـ مزرعه اصغرآباد ۳۴ـ مزرعه غلام‌آباد ۳۵ـ مزرعه حسن‌آباد ۳۶ـ مزرعه دره بلبل. خ ـ بخش زاینده‌رود به مرکزیت روستای هوره از ترکیب دهستان‌های زیر در تابعیت شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد: ۱ـ دهستان هوره به مرکزیت روستای هوره. ۲ـ دهستان زرین. د ـ شهرستان سامان به مرکزیت شهر سامان از ترکیب بخش‌های زیر ایجاد می‌گردد: ۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر سامان شامل دهستان‌های سامان و چما. ۲ـ بخش زاینده‌رود. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی