تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/10/18
شماره ویژه نامه ۵۳۳
شماره انتشار ۱۹۷۶۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۲۰۰۶۵۳/ت۴۶۴۳۲هـ                                                          ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۵۶۴۴/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب نمود: الف ـ مرکز دهستان نای‌بند از توابع بخش عسلویه شهرستان کنگان استان بوشهر، از روستای چاه مبارک به روستای زبار منتقل می‌گردد. ب ـ دهستان اخند به مرکزیت روستای اخند از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش عسلویه شهرستان کنگان ایجاد می‌گردد: ۱ـ اخند ۲ـ بوتنگ ۳ـ دهنو ۴ـ عسگری ۵ـ کلات ۶ـ گود اخند ج ـ دهستان چاه مبارک به مرکزیت روستای چاه مبارک از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش عسلویه شهرستان کنگان ایجاد می‌گردد: ۱ـ بندو ۲ـ بستانو ۳ـ تنگ وج وج ۴ـ جلالات ۵ـ چاه مبارک ۶ـ خیارو ۷ـ دزدانه ۸ ـ زمینو ۹ـ سهمو شمالی ۱۰ـ سهمو جنوبی ۱۱ـ سواحل ۱۲ـ عین‌الساده ۱۳ـ مروع ۱۴ـ نحیر د ـ بخش چاه مبارک به مرکزیت روستای چاه مبارک از ترکیب دهستانهای نای‌بند و چاه مبارک در تابعیت شهرستان کنگان ایجاد می‌گردد. هـ ـ شهرستان عسلویه به مرکزیت شهر عسلویه از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان بوشهر ایجاد می‌گردد: ۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر عسلویه شامل دهستانهای عسلویه و اخند و شهر نخل‌تقی ۲ـ بخش چاه مبارک معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی