مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری ایرا

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۶۷۳                                                                  ۲۹/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری ایران توسعه، به وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار (در شمال فرودگاه پیام) استان البرز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سیزدهمین جلسه سال جاری، مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ براساس مصوبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ خود مبنی بر «ضرورت بررسی کلیه طرحهای جامع گردشگری، به لحاظ تأثیرات کالبدی در سطح منطقه مورد مطالعه و ابهام در شرح خدمات اینگونه طرحها در شورای عالی شهرسازی و معماری»، کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری ایران توسعه، به وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار (در شمال فرودگاه پیام)، را که در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: طرح منطقه نمونه گردشگری ایران توسعه در اراضی پلاکهای شماره ۱۵۱۷ فرعی از ۱۸۰ اصلی عرب آباد در شهرستان ساوجبلاغ به مساحت ۳۱۳ هکتار در شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران بررسی و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید نقشه کاربری اراضی و جدول سرانه‌های پیشنهادی به تأیید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و ابلاغ گردد. ضمناً کاربریهای مسکونی پیش‌بینی شده در طرح، سکونت موقت بوده و دائم نمی‌باشد. همچنین بخشی از اراضی توسعه طرح که کشاورزی است مشـمول اجرای تبصره یک مـاده یک قانـون حفظ باغـات و اراضـی کشاورزی خواهد بود. ضمناً دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، در موعد مقرر تهیه و ارسال شود تا متعاقباً جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی