تصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» «ا

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۸۶۵۱۳/ت۴۸۶۴۸هـ                                                            ۲۶/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» «احداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» «احداث بزرگراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کنار» «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرعباس» وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئـت وزیران در جلـسه مـورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنـهادهای شمـاره ۰۲/۱۰۰/۴۹۹۳۰ مـورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱، شـماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۳۱۲ مـورخ ۲۳/۸/۱۳۹۱، شماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۷۵۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ و شماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۸۶۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: ۱ـ دستگاههای اجرایی طرح «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» به شماره طبقه‌بندی (۴۰۷۰۲۲۱۸) و طرح «احـداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» (با مشارکت وزارت نفت) به شماره طبقه‌بندی (۴۰۷۰۲۶۰۸) و طرح «احداث بزرگراه کـنارگذر جنوبی قائم شهر و احـداث بزرگراه سـاری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کـنار» به شمـاره طبـقه‌بندی (۴۰۷۰۲۰۹۷) از وزارت راه و شـهرسـازی (کد ۱۵۳۰۰۰) به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (کد۲۸۲۳۰۰) تغییر می‌یابد. ۲ـ دستگاه اجرایی طرح «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرعباس» به شماره طبقه‌بندی (۴۰۷۰۲۷۹۸) از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (کد۲۸۲۳۰۰) به وزارت راه و شهرسازی (کد۱۵۳۰۰۰) تغییر می‌یابد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی