تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۸۶۵۷۹/ت۴۶۶۶۴ک                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۴۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ بخش سوق به مرکزیت شهر سوق از ترکیب دهستانهای راک و طیبی گرمسیری جنوبی از توابع شهرستان کهگیلویه در اسـتان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد می‌گردد. ب ـ روستای برآفتاب از توابع شهرستان کهگیلویه پس از ادغام با روستای اسلام‌آباد مشایخ به شهر تبدیل و به عنوان شهر سرفاریاب شناخته می‌شود. ج ـ مرکز دهستان بهمئی گرمسیری جنوبی از توابع شهرستان بهمئی، از شهر لیکک به روستای کت تغییر می‌یابد. این تـصویب‌نامه در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی