تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۸۶۶۱۴/ت۴۷۱۲۷ک                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۹۸۱/۴۲/۴/۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ـ روستای آباد از توابع دهستان اهرم بخش مرکزی شهرستان تنگستان به شهر تبدیل و به عنوان شهرآباد شناخته می‌شود. ۲ـ روستای بوشکان از توابع دهستان بوشکان بخش بوشکان شهرستان دشتستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر بوشکان شناخته می‌شود. ۳ـ روستای بادوله از توابع دهستان چغاپور بخش کاکی شهرستان دشتی به شهر تبدیل به عنوان شهر بادوله شناخته می‌شود. ۴ـ روستای دوراهک از توابع دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان دیر به شهر تبدیل و به عنوان شهر دوراهک شناخته می‌شود. این تـصویب‌نامه در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی