بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مرجع تصویب قوه قضائیه
تاریخ انتشار 1391/05/10
شماره ویژه نامه ۴۸۵
شماره انتشار ۱۹۶۳۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۰/۱۶۶۵۳/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۸/۵/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها به موجب ماده۱ و بند ب ماده ۲ قانون (۱) اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عـضو هیـأت استانی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ منتشره در روزنامه رسمی ۱۸۹۶۸ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأتهای مذکور در مراکز استان اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی