تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات سازمان فضایی ایران

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/08/09
شماره ویژه نامه ۵۱۱
شماره انتشار ۱۹۷۰۹
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره ۱۵۳۹۸۵/ت ۴۶۹۴۱هـ                                                          ۱۲/۵/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات سازمان فضایی ایران نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان فضایی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: تعرفه‌های خدمات سازمان فضایی ایران شامل تعرفه اجاره پهنای باند ماهواره ایرانست ۲۱، تعرفه داده‌های رقومی ماهواره‌ای و تعرفه انواع محصولات سنجش از دور برای اجرا از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تنفیذ و تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی     ۱ـ اجاره بهای پهنای باند ماهواره ایرانست ۲۱ الف ـ دوره‌های اجاره بلند مدت (بیش از ۱ ماه) جدول اجاره‌ بها  برای هر مگاهرتز در هر ماه بر حسب میلیون ریال ظرفیت پهنای باند مدت بهره‌برداری کمتر از  ۱۰ مگاهرتز از ۱۰ مگاهرتز تا ۲۵ مگاهرتز از ۲۵ مگاهرتز تا ۳۶ مگاهرتز از ۳۶ مگاهرتز تا ۵۴ مگاهرتز ۷۲ مگاهرتز ۱ ماه ۶۰ ۵۵ ۵۱ ۴۹ ــ ۳ ماه ۵۵ ۵۰ ۵/۴۶ ۵/۴۴ ــ ۶ ماه ۵۱ ۴۷ ۵/۴۳ ۴۲ ــ ۱ سال ۴۹ ۴۵ ۴۲ ۴۰ ۳۶   ب ـ دوره‌های اجاره کوتاه مدت (کمتر از ۱ ماه)   جدول بهای اجاره کوتاه مدت برای هر مگاهرتز ظرفیت پهنای باند مدت بهره‌برداری قیمت هر ۱ مگاهرتز ۲۰ دقیقه ۶۰۰ هزار ریال ۱ ساعت ۵/۱ میلیون ریال ۱ روز (۲۴ ساعت) ۴ میلیون ریال ۱ هفته ۲۰ میلیون ریال   با توجه به نوسانات قیمت پهنـای باند در بازار جهانـی براساس متغیرهای مختلف، به سازمان فضایی ایران اجازه داده می‌شود به منظور رقابت با منابع خارجی تأمین‌کننده پهنای باند، قیمت‌های فوق را تا (۵۰%) کاهش و یا افزایش دهد.   ۲ـ تعرفه‌ داده‌های رقومی ماهواره‌ای با قدرت‌های تفکیک مکانی گوناگون سازمان فضایی ایران مجاز است در صورت خرید و تهیه هر نوع داده‌های ماهواره‌ای جدید، نسبت به فروش آن براساس قیمت تمام شده به اضافه ۳ درصد هزینه بالاسری عمل نماید.   ۳ـ انواع اطلاعات و محصولات با ارزش افزوده سنجش از دور (حسب درخواست)   جدول پارامترهای محاسبه تعرفه‌های محصولات سنجش از دور   تفکیک‌پذیری مکانی محصول R۱ R۲ R۳ R۴ R۵ R۶ R۷ ضریب پیچیدگی H P۱ هزینه پایه B۱ ۶۶۴.۷ ۱۶۶.۱۷۵ ۳۰.۴۷۵ ۴.۶ ۰.۰۵۷۵ ۰.۰۴۶ ۰.۰۳۷۳۷۵ ۳ـ۱ هزینه ثابت C۲ ۵۷۵۰۰۰ ۴۰۲۵۰۰ ۲۸۷۵۰۰ ۱۷۲۵۰۰ ۱۰۳۵۰۰ ۸۰۵۰۰ ۵۷۵۰۰ P۲ هزینه پایه B ۱۳۲۹.۴ ۳۳۲.۳۵ ۶۰.۹۵ ۹.۲ ۰.۱۱۵ ۰.۹۲ ۰.۰۷۴۷۵ ۵ ـ۱ هزینه ثابت C ۵۷۵۰۰۰ ۴۰۲۵۰۰ ۲۸۷۵۰۰ ۱۷۲۵۰۰ ۱۰۳۵۰۰ ۸۰۵۰۰ ۸۰۵۰۰ P۳ هزینه پایه B ۱۱۵۰۰۰ ۲۸۷۵۰ ۲۸۷۵ ۱۷۲۵ ۱۷۲۵ ۲۳۰ ۱۰۳.۵ ۵ ـ۱ هزینه ثابت C ۳۴۵۰۰۰۰ ۲۸۷۵۰۰۰ ۱۷۲۵۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ P۴ هزینه پایه B ۲۳۰۰۰۰ ۵۷۵۰۰ ۵۷۵۰ ۳۴۵۰ ۴۶۰ ۲۰۷ ۱۱۵ ۸ ـ۱ هزینه ثابت C ۳۴۵۰۰۰۰ ۲۸۷۵۰۰۰ ۱۷۲۵۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ P۵ هزینه پایه B ۲۳۰۰۰ ۴۶۰۰ ۴۶۰ ۴۶ ۰.۸۶۲۵ ۰.۱۷۲۵ ۰.۱۱۵ ۳ـ۱ هزینه ثابت C ۵۷۵۰۰۰ ۵۷۵۰۰۰ ۵۷۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۱.۳۵۰۰ ۸۰۵۰۰ ۵۷۵۰۰ P۶ هزینه پایه B ۲۱۸۵۰۰ ۵۵۲۰۰ ۱۳۸۰۰ ۱۳۸۰ ــ ــ ــ ۳ـ۱ هزینه ثابت C ۱۱۵۰۰۰۰ ۵۷۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ــ ــ ــ P۷ هزینه پایه B ۵۷۵۰۰ ۵۷۵۰ ۱۱۵۰ ۱۷۲.۵ ۳۴.۵ ــ ــ ۳ـ۱ هزینه ثابت C ۱۱۵۰۰۰۰ ۵۷۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۱۰۳۵۰۰ ــ ــ ۱ـ هزینه پایه (ریال) به ازای یک کیلومتر مربع ۲ـ هزینه ثابت (ریال) به ازای هر فریم   محصول محصول عبارت از هر اطلاعاتی است که از تصاویر ماهواره‌ای با روشهای مختلف پردازش تصویر و یا به کمک تفسیر بصری تولید می‌شود. با توجه به تنوع محصولات تولید شده از تصاویر ماهواره‌ای و ظهور محصولات جدید با توجه به پیشرفت‌های فناوری، لازم اسـت این محـصولات طـبقه‌بندی شده و این طبقـه‌بندی مـبنای تعیین تـعرفه‌ها قرار بگیرد به این منظور کلیه محصولات در هشت طبقه عمده به شرح زیر می‌توانند قرار بگیرند: محصولات نوع P۱ شاخصها یا پارامترهای فیزیکی قابل استخراج از تصاویر ماهواره‌ای بدون انجام بازدیـدهای میدانـی و یا دیگر پارامتـرهای قابل استخراج از تصـاویـر ماهـواره‌ای مثل NDVI ، NDSI ، NDWI ، SST . رادیانس، بازتابش و ... محصولات نوع P۲ شـاخصـهای قـابل استـخراج از تـصاویـر ماهـواره‌ای بـا کمـک بـازدیدهـا و اندازه‌گـیری‌های میـدانـی و یـا دیـگر پارامـترهای فیـزیکی قـابـل استـخراج از تصاویر ماهواره‌ای مثـل LAI کـه از جمله شاخص‌های فیزیکی وابسته به عارضه می‌باشند. محصولات نوع P۳ نقشه‌های موضوعی از قبیل پوشش اراضی، کاربری اراضی، تفکیک محصول، لندفرم، نقشه برف و ... محصولات نوع P۴ از نتیجه روشهای مدلسازی مثل تبخیر و تعرق، رواناب ناشی از ذوب برف، کشف تغییرات و ... تولید می‌شوند. محصولات نوع P۵ محصولات مرتبط با هندسه تصاویر مونو از قبیل تصویر تصحیح هندسی شده دو بعدی، موزائیک تصاویر، ادغام تصاویر محصولات نوع P۶ محصولات مرتبط با هندسه تصاویر استریو از قبیل DSM ، DEM محصولات نوع P۷ استخراج عوارض پایه و پوششی از قبیل جاده‌ها، ساختمانها، رودخانه‌ها و ... تفکیک‌پذیری مکانی تفکیک‌پذیری مکانی عبارت از کوچکترین واحد قابل شناسایی در روی تصویر بوده و به صورت اندازه یک پیکسل بیان می‌شود. در جدول زیر تصاویر ماهواره‌ای از نقطه نظر تفکیک‌پذیری مکانی به (۷) کلاس تقسیم شده‌اند.   کلاس تفکیک‌پذیری مکانی R۱ تا یک متر R۲ بیشتر از یک متر تا ۲.۵ متر R۳ بیشتر از ۲.۵ متر تا ۱۰ متر R۴ بیشتر از ۱۰ متر تا ۵۰ متر R۵ بیشتر از ۵۰ متر تا ۲۵۰ متر R۶ بیشتر از ۲۵۰ متر تا ۱۰۰۰ متر R۷ بیشتر از ۱۰۰۰ متر   هزینه پایه هزینه تولید یک محصول به ازای یک کیلومتر مربع ضریب پیچیدگی هر کدام از محصولات P۱ الی P۷ دارای دامنه‌ای از ضریب پیچیدگی هستند که در فرمول محاسبه قیمت نهایی اعمال می‌شود . تعیین ضریب پیچیدگی نهایی بستگی به شرایطی از قبیل نوع تصویر مورد استفاده، پیچیدگی محیطی منطقه، دور از دسترس بودن منطقه، درخواست اعمال ملاحظات خاص روی محصول از سوی مشتری و ... می‌باشد. هزینه ثابت هزینه ثابتی عددی است که به (هزینه پایه ضرب در مساحت کل) جمع می‌شود. هزینه بازدید و اندازه‌گیریهای میدانی هزینه بازدید و اندازه‌گیریهای میدانی برای هر محصول تابعی از طول زمان سفر، وسیله ایاب و ذهاب، محل اقامت، تجهیزات مورد استفاده برای اندازه‌گیری بوده که به صورت موردی برای هر محصول باید محاسبه شود. جدول محاسبه تعرفه‌ها بر مبنای تعریف و اصطلاحات بخش اول، در جدول تعرفه‌ها هزینه‌های پایه، ضریب پیچیدگی و هزینه ثابت محصولات مختلف به ازای تفکیک‌پذیری‌های مکانی مختلف آمده‌است. روش محاسبه قیمت نهایی قیمت نهایی یک محصول با توجه به جدول تعرفه‌ها از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود: F=[(B*A)+(C*N)+T]*H F قیمت نهایی محصول B هزینه پایه H ضریب پیچیدگی A مساحت به کیلومتر مربع C  هزینه ثابت N تعداد فریم T هزینه بازدید و اندازه‌گیری میدانی و پردازشهای آزمایشگاهی