تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/07/13
شماره ویژه نامه ۵۰۴
شماره انتشار ۱۹۶۸۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۳۵۹۷۰/ت۴۷۶۶۹هـ                                                            ۱۰/۷/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۶۷۳۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۰ وزارت کـشور و به اسـتناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان رودبار به مرکزیت روستای ظهیری علیا شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد، در تابعیت بخش شیروان شهرستان شیروان و چرداول ایجاد می‌گردد: ۱ـ قاضی خان‌علیا ۲ـ قاضی خان‌ سفلی ۳ـ آبزار ۴ـ دوگر ۵ ـ چم‌شیر ۶ ـ چم جنگل ۷ـ چم‌ریته ۸ ـ چم‌دار بلوط ۹ـ ظهیری علیا ۱۰ ـ ظهیری سفلی ۱۱‌ـ باغله ۱۲ـ سیاه سیاه ۱۳ـ سراب گورطوطی ۱۴‌ـ عمارت ۱۵ ـ بوژان ۱۶ـ کمانگران ۱۷ـ شورابه خانعلی ۱۸ـ سرکان ۱۹ـ امامزاده سیدعباس رودبار ۲۰ـ گلخانه سرتیپ قنبرزاده ۲۱ـ مرغداری شاکرمحمدی ۲۲ـ مرغداری سیروی‌میرزایی ۲۳ـ گاوداری میرزایی ۲۴ـ پرورش ماهی محمد غلامی ۲۵ـ سنگ‌شکن حکمتی ب ـ بخش کارزان به مرکزیت روستای چشمه پهن از ترکیب دهستانهای کارزان و زنگوران در تابعیت شهرستان شیروان و چرداول ایجاد می‌گردد. ج ـ شهرستان سیروان به مرکزیت شهر لومار از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان ایلام ایجاد می‌گردد: ۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر لومار، شامل دهستانهای لومار و رودبار ۲ـ بخش کارزان معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی