اصلاحیه

مرجع تصویب دبیر هیات دولت
تاریخ انتشار 1391/07/05
شماره ویژه نامه ۵۰۲
شماره انتشار ۱۹۶۸۰
شماره نامه
تاریخ نامه

توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به اینکه نامه معاون محترم توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سهواً در روزنامه رسمی درج نگردیده است و اصل مصوبات به شماره‌های ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مـورخ ۷/۳/۱۳۹۱ و ۵۳۸۷۰/ت مـورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۷۳ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ چاپ و منتشر گردیده است. لهذا با عذرخواهی مبادرت به درج و انتشار متن نامه مذکور می‌گردد.   شماره۶۵۹/۲۰/۹۱۲                                                                       ۲۵/۶/۱۳۹۱ روزنامه رسمی کشور تصویر تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به شماره ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ و شماره ۵۳۸۷۰/ت مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ در ارتباط با تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت درج در روزنامه رسمی در اجرای ماده (۱۰۶) لایحه اصلاحی قانون تجارت ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرمائید. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس ـ علیرضا موحدی