تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/06/28
شماره ویژه نامه ۵۰۱
شماره انتشار ۱۹۶۷۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۲۴۴۱۳/ت۴۶۹۵۲ک                                                           ۲۶/۶/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری وزارت کشور وزیران عضـو کمیسـیون سیاسی و دفـاعی در جـلسه مـورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ بنـا به پیشنهاد شماره ۴۹۳۰۹/۴۲/۴/۱ مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ دهستان چاله طرخان به مرکزیت روستای چاله طرخان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش کهریزک شهرستان ری ایجاد می‌گردد: ۱ـ چاله طرخان ۲ـ فیروزآباد ۳ـ مقیم‌آباد ۴ـ ده خیر ۵ ـ حمیدآباد ۶ ـ نظرآباد ۷ـ عشق‌آباد ۸ ـ قمی‌آباد ۹ـ محمودآباد. ب ـ بخش قلعه‌نو به مرکزیت روستای قلعه‌نو از ترکیب دهستانهای قلعه‌نو و چاله‌طرخان در تابعیت شهرستان ری ایجاد می‌گردد. این تصـویب‌نامه در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۱ به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی