بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مرجع تصویب قوه قضائیه
تاریخ انتشار 1391/06/04
شماره ویژه نامه ۴۹۳
شماره انتشار ۱۹۶۵۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۰/۱۹۲۹۶/۹۰۰۰                                                               ۲۸/۵/۱۳۹۱ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰                                                              ۲۸/۵/۱۳۹۱ رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها به موجب تبصره ۱ بند ج ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوب۱۳۸۹ مقررشده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو کمیسیون مذکور در ماده۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها جهت رسیدگی به اعتراض اشخاصی که خود را برای دریافت یارانه و کمک‌ها محق می‌دانند، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور، در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی