اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/03/27
شماره ویژه نامه ۴۷۳
شماره انتشار ۱۹۵۹۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۵۵۸۹۳/ت۴۲۴۹۶هـ                                                             ۲۳/۳/۱۳۹۱ اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۸۳ـ تصویب نمود: در ماده (۹) تصویب‌نامه شماره ۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹، بعد از واژه «پنج» عبارت «یا هفت» اضافه می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی