آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این گواهی و توقیف ودیعه مستأجر است؟

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/11/05
شماره پرونده 1401-139-744 ح
شماره نظریه 7/1401/744
کلاسه نظریه 1401/11/05
آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این گواهی و توقیف ودیعه مستأجر است؟

در مواردی که موجر و مستأجر برای حل اختلاف خود به داور مرضی‌الطرفین تراضی کرده‌اند و در قرارداد اجاره شرط داوری پیش‌بینی شده است، آیا داور می‌تواند گواهی موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را صادر کند؟ در صورت صدور گواهی یادشده توسط داور مرضی‌الطرفین، آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این گواهی و توقیف ودیعه مستأجر است؟  

پاسخ

عبارت «... گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید» مندرج در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، ناظر بر فرض غالب است که اختلافات در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین، در فرض سؤال که برابر مقررات رسیدگی به اختلافات موجر و مستأجر به داوری ارجاع شده است، گواهی صادره از سوی داور مبنی بر طرح دعوا در آن مرجع واجد اثر بوده و جایگزین گواهی دادگاه موضوع ماده مذکور می‌باشد.