آیا اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1346 در پرونده اجرای مدنی امکان‌پذیر اس

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/10/17
شماره پرونده 1401-3/1-900 ح
شماره نظریه 7/1401/900
کلاسه نظریه 1401/10/17
آیا اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1346 در پرونده اجرای مدنی امکان‌پذیر است؟

گاهی به موجب رأی حقوقی حکم بر اثبات بیع یا مالکیت و تحویل مبیع صادر و ملک در اجرای احکام تحویل محکوم‌له می‌شود؛ اما بعداً به موجب رأی کیفری معلوم می‌شود مال مورد حکم محکمه حقوقی متعلق حق غیر بوده و با حکم کیفری ملک از ید محکوم‌له خارج و در اختیار شاکی پرونده کیفری قرار می‌گیرد. در این فرض که امکان طرح دعوای مجدد وجود ندارد، آیا اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1346 در پرونده اجرای مدنی امکان‌پذیر است؟  

پاسخ

اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به موردی است که «محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد». فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم‌له در اجرای رأی قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در پرونده اجرایی مدنی امکان‌پذیر نیست؛ ضمن آن‌که، با اجرای رأی لازم‌الاجرای حقوقی و تحویل ملک به محکوم‌‌له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست.