آیا این انتقال منجر به خروج اموال از عنوان ماترک و متوقف شدن عملیات اجرایی می‌شود؟

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/06/15
شماره پرونده 1401-3/1-571 ح
شماره نظریه 7/1401/571
کلاسه نظریه 1401/06/15
آیا این انتقال منجر به خروج اموال از عنوان ماترک و متوقف شدن عملیات اجرایی می‌شود؟

پس از صدور حکم بر فروش ترکه به لحاظ قابل تقسیم نبودن اموال، برخی ورثه مقارن با شروع عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، سهم‌الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می‌کنند. آیا این انتقال منجر به خروج اموال از عنوان ماترک و متوقف شدن عملیات اجرایی می‌شود؟  

پاسخ

در فرضی که دادگاه به جهت غیر قابل تقسیم بودن ماترک، حکم بر فروش آن صادر می‌کند و در حین عملیات اجرایی برخی از ورثه سهم‌الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می‌کنند، این امر تأثیری در عملیات اجرایی فروش ترکه ندارد و موجب خروج مال از عنوان ماترک نمی‌شود و منتقل‌الیه، قائم‌مقام قانونی وارثی محسوب می‌شود که حصه خود از ترکه را به فروش رسانده است و دارای حقوق و تکالیف ید قبل از خودش است.