آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/03/29
شماره پرونده 1401-26-220 ح
شماره نظریه 7/1401/220
کلاسه نظریه 1401/03/21
آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟

زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف می‌کند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین می‌داند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی می‌تواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی نیست؛ آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟  

پاسخ

موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی احصاء شده مصوب 1394 و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ﻫ» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.