آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/03/11
شماره پرونده 1400-76-1589 ح
شماره نظریه 7/1400/1589
کلاسه نظریه 1401/03/03
آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟

خواهان در دعاوی حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛ طی رضایت‌نامه‌ای ثبتی اعلام می‌دارد: نسبت به تمامی دعاوی و شکایات خود علیه خوانده مربوط به پرونده کلاسه ... و تمامی پرونده‌های کیفری و حقوقی در ارتباط با نامبرده رضایت بی‌قید و شرط و گذشت کامل خود را اعلام می‌داریم و مختومه نمودن پرونده مذکور و منع تعقیب نامبرده را تقاضا دارم. 1- آیا این شیوه رضایت‌نامه در پرونده‌های کیفری و حقوقی قابل ترتیب اثر است؟ 2- چنانچه یکی از پرونده‌های مذکور که صراحتاً کلاسه آن در رضایت‌نامه قید شده است مربوط به مطالبه مهریه باشد که رأی بدوی آن صادر شده است، آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه است؟ 3- در صورتی که بذل مهریه تلقی نشود، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟  

پاسخ

اولاً، تفسیر قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفین باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر آن صورت پذیرد. ثانیاً، درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پرونده‌‌های کیفری و حقوقی؛ حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاماً به معنای ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه زوجه نیست و چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه رسیدگی به این پرونده‌ها باشد و در موارد تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعلام رضایت که در برخی دفاتر اسناد رسمی مرسوم است، از سوی مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال با توجه به قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بلامانع است.