ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کسر می‌شود؟

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/03/11
شماره پرونده 1400-3/1-1725 ح
شماره نظریه 7/1400/1725
کلاسه نظریه 1401/03/03
ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کسر می‌شود؟

1- با چه شرایطی ثلث یا ربع حقوق و مزایای کارکنان زن بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کسر می‌شود؟ 2- در خصوص وجوهی که جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ماهانه از بنیاد شهید دریافت می‌کنند، آیا در مقام استیفای محکوم‌به و در اجرای ماده ۹۶ یادشده، می‌توان حسب مورد ثلث یا ربع این وجوه را توقیف کرد یا آن‌که وجوه مذکور حقوق تلقی نشده و کل وجه دریافتی این افراد ماهانه قابل توقیف و کسر است؟  

پاسخ

1- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است؛ اما وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایت‌های مذکور به سقف یک چهارم (ربع) نموده است؛ بدیهی است در خصوص قسمت اخیر، چنانچه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آن‌ها باشند، از حمایت مزبور (عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان) برخوردار خواهند شد. 2- با توجه به عبارت حقوق وظیفه مذکور در تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با عنایت به این‌که مطابق تبصره 2 اصلاحی (12/11/1394) این ماده، صرفاً مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان کشور از شمول ماده یادشده استثنا شده است؛ بنابراین وجوهی که تحت عنوان حقوق یا مستمری به جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا پرداخت می‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده 96 صدرالذکر است و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم آن (حسب مورد) ممنوع است.