در جریان برگزاری مراسم قسامه با موضوع قتل عمدی مرد مسلمان

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/01/27
شماره پرونده 1400-186/1-1655 ک
شماره نظریه 7/1400/1655
کلاسه نظریه 1401/01/17
در جریان برگزاری مراسم قسامه با موضوع قتل عمدی مرد مسلمان

در جریان برگزاری مراسم قسامه با موضوع قتل عمدی مرد مسلمان، تعدادی از حالفین با تاکید بر اینکه شنیده اند الف از سوی بصورت عمدی به قتل رسیده است ،مبادرت به اتیان سوگند نموده اند لیکن به لحاظ نقض دادنامه صادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندین سال، همان حالفینی که سابقا اظهار داشته بودند شنیده اند ،این بار با تاکید بر این که یقین دارند که ب اقدام به قتل عمدی الف نموده است ،اقدام به اتیان سوگند نموده اند .حال سوال از این قرار میباشد که آیا سوگند حالفین که سابقاً نه از روی یقین بلکه بر اساس شنیده ها ،مبادرت به اتیان سوگند نموده بودند اکنون و بعد از گذشت چندین سال از قسامه اول ،بصورت قطع یقین اقدام به اتیان سوگند مینمایند ،عتبار دارد یا خیر؟  

پاسخ

مستنبط از مواد 339 ناظر به 204، 340، 341، 342 و 346 قانون مجازات اسلامی این است که لازم نیست اداء‌کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت باشد و علم وی به آن‌چه به آن سوگند یاد می‌کند (مطابق صدر ماده 340 قانون پیش‌گفته) کافی است؛ بنابراین آن‌چه موضوعیت دارد احراز قطع و یقین (علم) و فقدان احتمال تبانی و دیگر شرایط مقرر برای اداء‌کنندگان سوگند (از جمله موضوع مواد 340، 341 و 342) در اجرای قسامه است که تشخیص و احراز اعتبار یا عدم اعتبار سوگند اداء‌کنندگان، امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی ذی‌ربط است.